int

RačunarstvoRačunarstvo je nauka koja se bavi proučavanjem informacije i računanja, njihovim implementacijom i primenom u računarskim sistemima.

Računarstvo obuhvata projektovanje, razvoj i izgradnju softverskih sistema, kao i obradu, strukturiranje i upravljanje raznim vrstama informacija.

Oblast računarstva uključuje softversko inženjerstvo, objektno programiranje, informacione sisteme i informacione tehnologije.


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za osnovne strukovne studije (OSS)


I godina
I semestar
Naziv predmeta ESPB
1. Osnovi informacionih tehnologija 5
2. Elektrotehnika 8
3. Osnovi programiranja 8
4. Izborna grupa 1:
Osnovi projektovanja ili
Projektovanje informacionih sistema
5
5. Engleski 1 4
Ukupno ESPB bodova 30
I godina
II semestar
Naziv predmeta ESPB
1. Objektno programiranje 8
2. Teorija sistema 6
3. Izborna grupa 2:
Menadžment ili
Projektovanje informacionih sistema
6
4. Engleski 2 5
5. Stručna praksa 1 5
Ukupno ESPB bodova 30
II godina
III semestar
Naziv predmeta ESPB
1. Računarske mreže 8
2. Digitalna elektronika 6
3. Baze podataka 8
4. Engleski 3 4
5. Stručna praksa 2 4
Ukupno ESPB bodova 30
II godina
IV semestar
Naziv predmeta ESPB
1. Izborna grupa 3:
Mikroračunarski sistemi ili
Mikroprocesorska tehnika
8
2. Izborna grupa 4:
Upravljanje podacima u sistemu energetskog menadžmenta ili
Novi izvori energije
8
3. Poslovno pravo 6
4. Biznis engleski 4
5. Stručna praksa 3 4
Ukupno ESPB bodova 30
III godina
V semestar
Naziv predmeta ESPB
1. Internet programiranje 8
2. Izborna grupa 5:
Menadžersko odlučivanje u IT sektoru ili
Biznis menadžment
6
3. Izborna grupa 6:
Sigurnost informacionih sistema ili
Sigurnost u računarskim mrežama
6
4. Zaštita životne sredine 6
5. Stručna praksa 4 4
Ukupno ESPB bodova 30
III godina
VI semestar
Naziv predmeta ESPB
1. Internet aplikacije 8
2. Softversko inžinjerstvo 6
3. Digitalne multimedije 8
4. Završni rad 8
Ukupno ESPB bodova 30

Posle položenih svih ispita sa I, II i III godine i odbranjenog završnog rada
ostvaruje se 180 ESPB bodova i time se stiče diploma:

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva


Bliže određenje za ovaj smer je u dodatku diplome Inženjer računarstva.


×

Osnovi informacionih tehnologija

Cilj ovog predmeta je sticanje znanja o načinu rada kopjutera i kompjuterskih sistema. Upoznavanje i sa hardverom i sa softverom, kako sistemskog, tako i aplikativnog. Stvaranje osnove za stručne predmete koji će konkretnije obrađivati pojedine teme. Praktični deo će se fokusirati na upotrebu kompjutera kao alata kroz odgovarajuće programske pakete. Studenti koji uspešno savaladaju gradivo imaće znanje koje im je neophodno za razumevanje suštine rada kompjutera i sa hardverske i sa softverske strane. Ovo je dalje neophodno za uspešno savladavanje ostalih stručnih predmeta.

×

Elektrotehnika

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti upoznavanje sa karatkeristikama otpornika, kondezatora, kalema i generatora u mrežama sa vremenski konstantnim i prostoperiodičnim strujama. Nakon odslušane nastave studenti će moći da vrše proračune jednostavnih električnih kola jednosmerne i naizmenične struje (struje, naponi, snaga...).

×

Osnovi programiranja

Osnovi programiranja Osposobljavanje studenata da savladaju projektovanje programa, kao i pisanje programa koristeći osnovne elemente programskog jezika C. Studenti su osposobljeni da uz pomoć savremenog razvojnog okruženja projektuju, pišu i testiraju programe na jeziku C.

×

Osnovi projektovanja

Sticanje osnovnih znanja u projektovanju. Savladavanje osnovnih elemenata teorije projektovanja (postrojenja i proizvoda). Upoznavanje osnovnih elemenata projekata: kapacitet postrojenja i pojedinih delova opreme, izbor tehnoloških postupaka i rešenja, obezbeđenje i potrošnja energije i fluida, kadrovske potrebe, planiranje realizacije. Razvoj veština korišćenja računarskih aplikacija, kao podrška u projektovanju. Razvoj sposobnosti studenata da formulišu i razviju projektna rešenja u obliku tehničko-tehnoloških projekata za jednostavne probleme.

×

Projektovanje informacionih sistema

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da koriste MS Project alat za projektovanje informacionih sistema. Ovaj programski paket je izabran kao jedan od najboljih paketa za ovu namenu. Po završetku ovog predmeta studenti će steći osnovne veštine za praktičnu primenu znanja u projektovanju informacionih sistema. Imaće veštinu rada u ovom kompleksnom programskom paketu koji odlično podržava savremene načine upravljanja projektima.

×

Engleski 1

Razvoj kreativnih i praktičnih sposobnosti i ovladavanje praktičnim veštinama komunikacije na stranom jeziku neophodnim za obavljanje profesije inženjera informacionih tehnologija. Cilj realizacije ovog studijskog programa usklađen je sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za inženjerski internacionalni menadžment.

×

Objektno programiranje

Student treba da nauči da piše programe na jeziku Java korišćenjem principa objektno orijentisanog programiranja, da pravi aplikacije sa grafičkim korisničkim interfejsom, da u programima koristi programske niti, generičke tipove i kolekcije.

×

Teorije sistema

Sticanje znanja iz opšte teorije sistema sa primenom na organizacione sisteme. Primena znanja iz opšte teorije sistema na modeliranje složenih sistema sa posebnim osvrtom na privredne sisteme.

×

Menadžment

Cilj predmeta Menadžment postiže se zadovoljenjem zahteva tri osnovna segmenta: obrazovnog, koji podrazumeva zapažanje, shvatanje i pamćenje sadržaja nastavne jedinice kao znanje ili veštinu u domenu poslovnih operacija osnova menadžmenta; razvojnog, koji podrazumeva aplikaciju usvojenog znanja ili usvojenih veština u realnoj situaciji ili njihovo podizanje na viši nivo (uz logistiku Poslovnog slučaja); i vaspitnog, koji podrazumeva promenu u ličnosti i ponašanju studenta kao rezultantu usvojenosti određenih znanja i veština u domenu poslovnih operacija osnova menadžmenta.

×

Projektni menadžment

Sticanje naučnih i stručnih znanja iz teorije i prakse upravljanja projektima neophodnih za uspešnu primenu u realizaciji raznovrsnih projekta i programa. Upoznavanje i ovladavanje savremenim metodama i tehnikama za upravljanje projektima.

×

Engleski 2

Postizanje kompetencije i akademskih veština što uključuje ovladavanje srecifičnim praktičnim komunikacijskim veštinama. Cilj realizacije ovog studijskog programa usklađen je sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za inženjerski internacionalni menadžment.

×

Računarske mreže

Cilj predmeta Računarske mreže je sticanje znanja neophodnih za administriranje mreže (podešavanje TCP/IP parametara, šerovanje, mapiranje, rad sa osnovnom mrežnom opremom) u okruženjima Windows i Linux. Na ovom predmetu studenti se upoznaju sa razlozima umrežavanja, tipovima i topologijom mreža i osnovnim medijumima za realizaciju mreže. Detaljno izučavanje OSI modela i njegova primena na Windows i Linux okruženje. Osnovi mrežne administracije kod vodećih operativnih sistema današnjice: Windows i Linux.

×

Digitalna elektronika

Upoznavanje studenata sa osobinama i primenama digitalnih kola. Ova znanja su neophodna za dalje razumevanje rada mikroprocesora i računara. Ovladavanje znanjem za analizu i projektovanje digitalnih kola. Sistematsko znanje o digitalnim kolima i principima rada. Rad sa digitalnim kolima i sklopovima. Projektovanje digitalnih kola i sklopova.

×

Baze podataka

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim tehnikama projektovanja baza podataka i aplikacija u informacionim sistemima, i postavljanje upita upotrebom SQL programskog jezika. Rešavanje konkretnih problema upotrebom MS ACCESS sistema za upravljanje bazama podataka.

×

Engleski 3

Usavršavanje verbalnih veština komunikacije u poslovnom ambijentu engleskog govornog područja, kroz komunikaciju i upotrebu poslovne terminologije koja je neophodna za obavljanje profesije inženjera elektrotehnike i računarstva.

×

Mikroračunarski sistemi

Upoznavanje studenata sa arhitekturom rada mikroračunarskih sistema. Praktični primeri bazirani na mikroprocesoru 8086 i mikrokontroleru PIC 16F8XX. Osposobljavanje studenata za projektovanje sistema baziranih na mikroprocesorima i mikrokontrolerima.

×

Mikroprocesorska tehnika

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima rada i projektovanja savremenih i složenih mikroračunarskih sistema. Materija koja se izučava odnosi se na ocenu performansi računarskih sistema, sagledavanje ograničenja u radu i njihovo premošćavanje.

×

Upravljanje podacima u sistemu energetskog menadžmenta

Sticanje bazičnih saznanja u oblasti primene sredstava informacionih tehnologija u energetskom menadžmentu. Upoznavanje slušalaca sa savremenim softverskim rešenjima za datu namenu i ovladavanje neophodnim veštinama njihove primene u upravljanju energetskim sistemima.

×

Novi izvori energije

Upoznavanje sa novim izvorima energije. Usvajanje teoretskih znanja iz područja energetike. Sticanje informacija potrebnih za praćenje aktivnosti u vezi realizacije projekata iz ove oblasti. Sagledavanje oblasti novih i obnovljivih izvora energije kao nosioca privrednog razvoja i faktora ekoloških uticaja. Uključivanje studenata u realizaciju aktuelnih projekata iz oblasti energetike.

×

Poslovno pravo

U okviru predmeta Poslovno pravo studenti će izučavati slobodu kretanja robe, ljudi i kapitala na tržištu Evropske unije. Cilj je da se upozna pravna regulativa u vezi sa potpunim ostvarivanjem triju prethodno pomenutih suštinskih privrednih sloboda predviđenih pravom Evropske unije, a koja će se u skorijoj budućnosti odnositi i na srpska preduzeća.

×

Biznis engleski

Razvoj kreativnih i praktičnih sposobnosti i ovladavanje veštinama komunikacije na stranom jeziku neophodnih studentima za korišćenje stručne literature i obavljanje profesije inženjera elektrotehnike i računarstva. Cilj realizacije ovog studijskog programa usklađen je sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za inženjerski internacionalni menadžment.

×

Internet programiranje

Cilj nastave je osposobljavanje studenata da projektuju i pišu osnovne veb aplikacije, korišćenjem elemenata HTML, CSS, JavaScript kao i korišćenjem PHP-a. Posle odslušane nastave studenti su osposobljeni da kreiraju relativno složene veb stranice.

×

Zaštita životne sredine

Predmet Zaštita životne sredine predstavlja multidisciplinarnu oblast u kojoj se prepliću biologija, ekologija, tehnologija, ekonomija, pravo, politika, i druge discipline. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa procesima vezanim za životnu sredinu i da ukaže na složenost problematike koju zaštita životne sredine tretira. Posebna pažnja se poklanja analizi posledica delovanja antropogenog faktora na planeti i aktivnostima koje mogu da zaštite od posledica dalje degradacije. Posmatraju se različite komponente životne sredine (voda, vazduh, zemljište, hrana).

×

Menadžersko odlučivanje u IT sektoru

Obrazovni cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa elementima i procesom donošenja odluke, oblicima odlučivanja u menadžmentu informacionih tehnologija, modelima odlučivanja u različitim situacijama i okruženju (izvesnost, rizik, neizvesnost), izborima između alternativa, elementima pregovaranja i poslovnom etikom u odlučivanju. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa svim relevantnim elementima procesa odlučivanja, s obzirom da odluka ima presudan značaj za razvoj biznisa i predstavlja ključnu tačku menadžmenta informacionih tehnologija u kojoj se kombinujući naučne metode sa svojim racionalnim i intuitivnim postupcima, donosi odluka koja opredeljuje uspešan razvoj kompanije i biznisa u celini.

×

Biznis menadžment

Cilj predmeta je sticanje praktičnih znanja o biznis menadžmentu sa aspekta potreba privrede, kao i sticanje znanja potrebnih za obavljanje tradicionalnih menadžerskih zadataka. Cilj se, u osnovi, postiže zadovoljenjem zahteva tri osnovna segmenta: obrazovnog, koji podrazumeva zapažanje, shvatanje i usvajanje sadržaja nastavne jedinice kao znanje /u teorijskom kontekstu/ ili veštinu odnosno sposobnost /u praktičnom kontekstu/ u domenu poslovnih operacija vezanih za kontekst biznis menadžmenta predviđenog programskim sadržajima. Omogućavanje kandidatima da ovladaju potrebnim znanjima neophodnim za koncipiranje savremenih menadžerskih, kvantitativnih i kvalitativnih baza podataka za potrebe odgovarajućih upravljačkih struktura.

×

Sigurnost informacionih sistema

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da razumeju, primenjuju i upravljaju postupcima za zaštitu podataka u oblasti računarstva, komunikacija i drugih poslovnih sistema. Studenti treba da budu osposobljeni da urade analizu rizika i da korisnicima sistema obrazlože važnost primene politike i propisanih postupaka zaštite.

×

Sigurnost u računarskim mrežama

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim terminima i procedurama koje se odnose na bezbednost računarskih mreža sa posebnim osvrtom na internet/intranet mrežno okruženje. Po odslušanom predmetu studenti će ovladati teorijskim i praktičnim znanjima iz domena bezbednosti računarskih mreža.

×

Internet aplikacije

Osposobljavanje studenata za integraciju stečenih znanja iz objektnog programiranja i internet programiranja sa ciljem kreiranja savremenih internet aplikacija primenom razvojnih okruženja. Očekuje se da student može da kreira internet aplikacije u nekom od razvojnih okruženja uz znanje za implementaciju postojećih klasa i biblioteka, modifikaciju i samostalno kreiranje istih.

×

Digitalne multimedije

Upoznavanje sa osnovama multimedija i korišćenja softvera za dizajniranje multimedijskih sadržaja uključujući tekst, grafiku i animacije. Osposobljenost studenata da obrade grafičke elemente koristeći alate Illustrator i Photoshop, izrade animacije u Flash-u, kao i da sve multimedijalne elemente povežu u veb ili kompakt-disk prezentaciju koristeći Dreamweaver.

×

Softversko inženjerstvo

Upoznavanje sa savremenim softverskim inženjerstvom, teorijom i praktičnim postupcima u procesu razvoja softvera u svim fazama njegovog životnog ciklusa. Studenti će biti osposobljeni da projektuju jednostavne softverske sisteme na bazi poznavanja rada alata koji će biti prikazani tokom kursa.